Pojednostavljenje i unaprijeđenje zapošljavanja u državnu službu

„Pojednostavljenje i unaprijeđenje zapošljavanja u državnu službu“

Uspješno realiziran projekat 

 

 

Završena je obuka trenera koji će za potrebe institucija sa svih nivoa prenositi znanja na ostale državne službenike, rekao je ključni ekspert projekta Jasmin Porobić.

 

Zajedničkom saradnjom Fonda za reformu javne uprave i ZAMM media CONSULTING d.o.o. okončan je jednogodišnji projekat „Pojednostavljenje i unaprijeđenje zapošljavanja u državnu službu“, čiji je cilj bio podrška procesima izgradnje profesionalne državne službe, kroz uspostavljanje efikasnije i efektivnije državne službe putem pojednostavljenja i unaprijeđenja načina izvođenja svih aktivnosti zapošljavanja.

Ovaj projekat je jedno od nastojanja da se potvrdi odlučnost za provođenje reforme javne uprave i poboljšaju uslovi za njeno efikasno i zakonito funkcioniranje, ali i da se naprave konkretni koraci u tom pravcu. Pojednostavljenje i unaprijeđenje sistema zapošljavanja državnih službenika predstavlja izuzetno važnu komponentu u sklopu ukupnog reformskog cilja uvođenja modernog koncepta upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi na različitim nivoima vlasti u BiH. Radi se o projektu čija je implementacija omogućila nastavak na unaprijeđenju aktivnosti modernizacije procedura regrutovanja i selekcije kadrova u BiH.

“Implementacijom projekta nismo riješili sve probleme u procesu zapošljavanja u državnu službu, ali smo dali doprinos, prije svega, načinu na koji se objektivizira izbor kandidata kroz unaprijeđenu metodologiju zapošljavanja u državnoj službi i edukaciju državnih službenika – naročito onih koji su ili će biti članovi komisija za izbor kandidata”, istakao je Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH, na konferenciji za novinare održanoj početkom maja u Sarajevu.

U okviru projekta usvojen je metodološki okvir koji donosi novitete u proces zapošljavanja. Noviteti su usklađeni sa međunarodnim standardima i u okviru su reformskih procesa predviđenih za moderno uređenu javnu upravu.

Metodološki okvir za unaprijeđenje i pojednostavljenje zapošljavanja u državnu službu i upravu će olakšati aplikantima u procesu prijavljivanja na konkursne procedure te pomoći konkursnim komisijama da izaberu najbolje kandidate na osnovu znanja i kompetencija kandidata. Proces će doživjeti i transformaciju u dijelu planiranja ljudskih potencijala kao i uvođenja u posao novozaposlenih osoba što je definisano novim priručnikom za aplikante.

Tokom trajanja projekta joko 300 državnih službenika iz institucija u Bosni i Hercegovini pohađalo je i uspješno završilo obuke o primjeni unaprijeđene metodologije procesa zapošljavanja i primjeni okvira kompetencija za državnu službu prilikom zapošljavanja, priprema i vođenja intervjua te drugim temama koje trebaju doprinijeti što većoj objektivnosti članova komisija za izbor državnih službenika.

“Završena je obuka trenera koji će za potrebe institucija sa svih nivoa prenositi znanja na ostale državne službenike koji se bave ili će se baviti ovom tematikom. Na taj način uvjerili smo se da možemo imati kvalitetniju i efikasniju javnu upravu”rekao je ključni ekspert projekta Jasmin Porobić.