PITANJA I KOMENTARI

NOVI BROJ časopisa Javne nabavke i teme koje ste vi tražili

Iz broja u broj, stigli smo do četvrtog, posljednjeg ovogodišnjeg izdanja stručnog časopisa “Javne nabavke” u 2020. godini. Kao što vam je poznato, ovo jedinstveno bosanskohercegovačko izdanje namjenjeno je prije svega praktičarima javnih nabavki. Cilj časopisa “Javne nabavke” jeste olakšati praktičnu primjenu Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata. Stoga, i ovaj put donosimo teme […]

ODGOVARAMO: U izjavi o ispunjenosti uvjeta iz člana 45.ZJN…

Odgovor na pitanje člana 45.ZJN koje slijedi pripremio je Admir Ćebić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH u okviru članka “Pitanja-odgovri-komentari” objavljenog u februarstkom broju (2020.) stručnog časopisa “Javne nabavke. Pitanje glasi: U izjavi o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je propustio da upiše broj „Službenog glasnika BiH“, ali […]

ko izdaje uvjerenje

Instrukcije za podnošenje zahtjeva za uvjerenja/javne nabavke

Izvor: Agencija za javne nabavke ahtjev za izdavanje uvjerenja kojim se dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45.a Zakona o javnim nabavkama, a u svrhu učešća na tenderu podnosi se putem pošte na adresu: Sud […]

stav

Agencija za javne nabavke objavila devet novih stavova

Agencija za javne nabavke BiH objavila je devet novih stavova koji se odnose na elektronske javne nabavke, prvenstveno e-Aukciju.   Koje podkriterije u okviru kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda je moguće koristiti u slučaju da je predviđena e-aukcija, u postupku javne nabavke? Članom 1. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH” […]

ajn

E-Aukcija: Dva ponuđača s istom cijenom i rokom isporuke?

Piše: Dario Kihli (Časopis “Javne nabavke”, maj 2019.) Nakon završene e-Aukcija u kojoj su učestvovala dva ponuđača s istom cijenom i rokom isporuke, prema kojem kriteriju je određena pozicija ponuđača? Kriteriji je bio ekonomski najpovoljnija ponuda, a u upitu stoji i da „odluka od UO o izboru još nije dostavljena, ali i da je ponuđač […]

javne nabavke postupak javne nabavke

Šta kada u postupku javne nabavke učestvuju različiti privredni subjekti koji imaju istog osnivača?

PITANJA-ODGOVORI-KOMENTARI • Šta uraditi kada u postupku javne nabavke učestvuju različiti privredni subjekti (kandidati/ponuđači), ali koji imaju istog osnivača? – Ugovorni organ uspostavlja selekcione kriterije u tenderskoj dokumentaciji te ocjenjuje i verifikuje tokom evaluacije primljenih ponuda da li ponuđači ispunjavaju te selekcione kriterije koji se uzimaju kao minimalni kvalifikacijski zahtjevi postavljeni u tenderskoj dokumentaciji, a […]

javne

Kada koristiti okvirni sporazum

Okvirni sporazum definiran je odredbama članka 32. Zakona o javnim nabavama (u daljnjem tekstu: Zakon). U stavku (1) navedenog članka Zakona propisano je da se okvirni sporazum može zaključiti nakon provedenog otvorenog, ograničenog, pregovaračkog postupka s objavom obavijesti i konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Izuzetno, okvirni sporazum može se zaključiti i nakon pregovaračkog postupka bez […]

seminar pravo vlasnistva

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke e) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga)

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke e) Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)   Ja, nižepotpisani _______________________, (Ime i prezime) sa ličnom kartom broj: ______________ izdatom od __________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti (Navesti položaj, naziv privrednog […]